نمایش 331 - 335 از 335
علیرضا سعیدآبادی؛
سرانجام مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 ، به شناخت درست ما از برداشت ها و سوءبرداشت های بازیگران و جنبه های پیدا و پنهان سیاست های طرف های دعوا بستگی دارد.
نسل دوم بسیج
علیرضا سعیدآبادی؛
بسیج فقط به انقلاب اسلامی و تنها به ایران تعلق ندارد بلکه در هرکجا و هر زمانی که ملت های انقلابی و آزاده از سرمایه های مادی و معنوی و سرحدات ارزشی و جغرافیایی خود در برابر سلطه گران دفاع می کنند
مهندسی معکوس ، راهی فراروی رسانه ملی
علیرضا سعیدآبادی؛
مهندسی معکوس بیشتر برای بازیابی محاسبات و دانش فنی بکاررفته در یک محصول کاربرد دارد.اما برای این که محصول یک فرایند بهتر بازشناخته شود
انقلاب ها می میرند؟
علیرضا سعیدآبادی
ملت ها هر روز انقلاب نمی کنند.نهضت مشروطه در ایران اگر در زمان خود به نتیجه می رسید انقلاب اسلامی از پیش محقق شده بود.انقلاب شاید ناگزیرترین انتخاب یک ملت برای تغییر وضعیت موجود است.راه های متعددی قبل از شعله ور شدن انقلاب ها در اذهان رهبران فکری و سیاسی و نخبگان جامعه شکل می گیرد
علیرضا سعیدآبادی؛
خروجی و کارکرد هر نظام سیاسی بستگی مستقیم به میزان تحقق برنامه ها و تبدیل استراتژی ها به عمل در زمینه های سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی دارد.

صفحه‌ها