نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست آتش نشانی ملایر خبر داد؛ سرپرست آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان ملایر از برق گرفتگی و سقوط کارگر ساختمانی منجر به فوت در ملایر خبر داد. 04/22/1399 - 09:39
اشتراک در برق گرفتگی